1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính; lưu trữ; tổ chức xây dựng bộ máy, quản lý cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách; công tác thi đua - khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

- Công tác hành chính, lưu trữ:

+ Tiếp nhận các văn bản, trình duyệt sau đó chuyển cho các đơn vị thực hiện. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các văn bản đã triển khai trong Trường.

+ Soạn thảo văn bản, trình Ban Giám hiệu ký; phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức các buổi lễ, hội nghị.

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, triển khai, tập huấn, đôn đốc thực hiện công tác văn thư cho các đơn vị trong Trường.

+Thực hiện công tác hành chính, đối ngoại với các đơn vị và tổ chức trong nước.

+ Điều hành xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.

+ Quản lý và điều hành sử dụng các phòng họp của Trường.

+ Đảm bảo vệ sinh phòng Hiệu trưởng, phòng các Phó hiệu trưởng.

+ Thực hiện công tác lưu trữ theo đúng qui định của Nhà nước và của Trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đề án Vị trí việc làm của Trường phù hợp với tình hình phát triển theo đúng quy định.

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách đơn vị thuộc Trường theo phân cấp của ĐHTN.

+ Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường.

+ Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng tuyển sinh của Trường, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật… theo quy định.

+ Lập kế hoạch định biên và tuyển dụng hằng năm trình ĐHTN phê duyệt; tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ theo quy định hiện hành và theo phân cấp của ĐHTN.

+ Thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

+ Thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, nghỉ việc, nghỉ phép, chuyển việc, chế độ lao động, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sỹ....

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trường; Trường hợp cán bộ viên chức do Giám đốc ĐHTN bổ nhiệm thì trình ĐHTN ra quyết định.

+ Thực hiện giải quyết chế độ chính sách về lương và phụ cấp cho CBVC, LĐHĐ như: Nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại… theo các văn bản pháp quy và hướng dẫn của ĐHTN.

+ Quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, hành chính và các hoạt động của Trường.

+ Rà soát thanh toán giờ giảng, chấm công…

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

- Công tác thi đua khen thưởng:

+ Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

+ Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường.

+ Tham mưu tổ chức và thường trực các Hội đồng thi đua khen thưởng xét duyệt các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quản lý của Trường.

+ Lập hồ sơ trình ĐHTN xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp ĐHTN trở lên. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.