Thứ 7, ngày 02/12/2023

Nâng bậc lương năm 2017

19/10/2017 07:29:59 - Lượt xem: 1625

Triển khai việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đề nghị các phòng, khoa, bộ môn trong toàn trường thực hiện các nội dung sau:

Chi tiết