1. Lịch sử hình thành

- Năm 1968 thành lập bộ phận quản lý học sinh cùng với bộ phận tổ chức cán bộ gọi là phòng Tổ chức cán bộ - quản lý học sinh.

- Năm 1976 phòng đổi tên thành Hành chính - Tổng hợp.

- Năm 1994 phòng tiếp tục đổi tên thành Phòng Tổng hợp với cơ cấu tổ chức gồm: Bộ phận Hành chính quản trị, lái xe; Bộ phận Tổ chức cán bộ; Bộ phận Tài chính - Kế toán; Bộ phận Thiết bị điện - nước; Bộ phận Y tế.

- Đến năm 2006 phòng đổi tên thành Phòng Hành chính - Tài vụ gồm các bộ phận: Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; Tài chính kế toán; Hành chính Văn thư lưu trữ; Đánh máy, sản xuất văn bản, tài liệu học tập; Nghiệp vụ văn phòng Đảng, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn.

- Từ năm 2011 đến nay phòng được đổi tên thành Phòng Hành chính - Tổ chức. Cơ cấu tổ chức hiện nay của phòng gồm có: Bộ phận Tổ chức Cán bộ; bộ phận Văn thư, Lưu trữ; bộ phận Công vụ; Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên.

2. Hoạt động và thành tích đạt được

* Hoạt động

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý hành chính; Văn thư - lưu trữ; tổ chức xây dựng bộ máy, quản lý cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách; công tác thi đua - khen thưởng; công tác văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

* Thành tích đạt được:

- Tập thể:

+ Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

+  02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

+  04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế

+ Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo

+ Bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam

+ Cá nhân: Nhiều cá nhân đạt danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được tặng thưởng: Huân chương lao động Hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên,...