Ngày 31/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và tình hình thực tế của Đại học, Đại học Thái Nguyên đã xây dựng bản dự thảo “Quy định Thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên”. Đề nghị các đơn vị đọc và góp ý để hoàn thiện bản dự thảo.
Các file đính kèm gồm:
1. Công văn lấy ý kiến góp ý
2. Dự thảo Quy định TĐKT năm 2018
3. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
4. So sánh NĐ91 với các văn bản cũ đã ban hành