Thực hiện Công văn số 824/ĐHTN-PCTĐ ngày 10/5/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Y - Dược đề nghị các phòng, khoa, bộ môn trong toàn trường, Bệnh viện Trường, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (Hội đồng TĐKT) các cấp tiến hành tổng kết năm học và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Văn bản hướng dẫn

2. Các biểu mẫu

3. Danh mục hồ sơ TĐKT