- Mỗi thí sinh soạn giáo án môn học 15 tiết thuộc chuyên ngành dự tuyển;
- Chuẩn bị Bộ bài giảng theo quy định;
- Nộp 07 Bộ bài giảng cho Hội đồng thi chuyên môn nghiệp vụ (qua Phòng Hành chính - Tổ chức vào ngày 02/10/2017).

 

Chi tiết Hướng dẫn xem tại đây