Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường Đại học Y-Dược ban hành kèm theo Quyết định số 1378/QĐ-ĐHYD, ngày 28/7/2016