Thủ tục đi dự Hội thảo, Tập huấn, Bồi dưỡng chuyên môn