Thủ tục đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nước ngoài